“ภาษีอสังหาริมทรัพย์” เป็นภาษีที่รัฐบาลกำหนดให้กับทรัพย์สินที่โอนไปยังผู้รับผลประโยชน์ขอ